DZIERŻONIÓW
Zakończenie renowacji Kaplicy grobowej Sadebecków - 25.06.2021.
Zakończenie renowacji Kaplicy grobowej Sadebecków - 25.06.2021.

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: renowacji Kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Wartość projektu: 51 522,93 euro (ok. 222 455 zł). Wartość dofinansowania: 31 764,70 Euro (ok. 137 147 zł), w tym:

 • EFRR: 30 000,00 Euro (ok. 129 528 zł)
 • .
 • Budżet państwa: 1 764,70 Euro (ok. 7 619 zł)
 • .
  Termin realizacji projektu: 1.X.2020 – 30.IX.2021
  Cel Projektu: zwiększenie odwiedzalności regionu pogranicza polsko-czeskiego poprzez renowację Kaplicy grobowej Sadebecków, będącej elementem dziedzictwa historyczno-kulturowego. Efekt Projektu: poprawa stanu technicznego i uatrakcyjnienie obiektu dziedzictwa kulturowego jakim jest Kaplica grobowa Sadebecków.
  Zakres rzeczowy: w ramach projektu zaplanowano renowację Kaplicy w zakresie - zagospodarowania terenu, izolacji pionowej fundamentów, izolacji poziomej ścian, naprawy pęknięć, robót wewnątrz Kaplicy (skucie i położenie tynków, odgrzybianie ścian, wymiana posadzki, hydrofobizacja), badań stratygraficznych, wymiany istniejącego pokrycia kopuły wraz z podkonstrukcją drewnianą na pokrycie z blachy miedzianej, obróbki blacharskiej, tynków zewnętrznych, renowacji kamiennego gzymsu wieńczącego, renowacji betonowej nakrywy cokołu, malowania elewacji, renowacji bram stalowych Kaplicy.
  Realizowane przy tym będą działania promocyjne, w formie informacji na polskiej i czeskiej stronie internetowej oraz kolportażu widokówek wśród mieszkańców Dzierżoniowa i Lanškroun.

  25 czerwca 2021 roku zakończono realizację projektu. Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa w obecności burmistrza Lanškroun pana Ing. Martina Košťál, podczs skromnej uroczystości przed kapicą, poinformował zebranych mieszkańców o zakończeniu prac i odbiorze wyremontowanego obiektu.

  KAPLICA GROBOWA SADEBECKÓW - to niewielka rotunda w stylu klasycystycznym wzniesiona w 1803 r. przez jeden z najznamienitszych dzierżoniowskich rodów. Kaplica, z zewnątrz otoczona kolumnadą, przykryta jest kopułą, którą wieńczy rzeźba wykuta w piaskowcu. Przedstawia ona postać kobiecą, personifikację nadziei, jednej z trzech cnót głównych. Kaplica stanowiła centrum ufundowanego przez Fryderyka Sadebecka pod koniec XVIII w. cmentarza ewangelickiego. Zbudowano go na planie zbliżonym do prostokąta. Otoczony był murem, do którego przylegały kaplice grobowe. Do dzisiejszego dnia jedyną jego pozostałością jest kaplica rodziny Sadebecków, której projektantem mógł być Leopold Niederäcker.
  Cmentarz przetrwał okres II wojny światowej i został zlikwidowany dopiero w latach 60. XX w. Na terenie byłego cmentarza, od ul. Piłsudskiego postawiono pawilon gastronomiczny „Atlantyk”, zwany potocznie „barem pod trupkiem”. W latach 80. bar spłonął i nigdy już nie został odbudowany. W miejscu tym usytuowano później kamień z pamiątkową tablicą informacyjną.
  Zakończenie renowacji Kaplicy grobowej Sadebecków - 25.06.2021.
Zakończenie renowacji Kaplicy grobowej Sadebecków - 25.06.2021.
Zakończenie renowacji Kaplicy grobowej Sadebecków - 25.06.2021.

Zakończenie renowacji Kaplicy grobowej Sadebecków - 25.06.2021.

Zakończenie renowacji Kaplicy grobowej Sadebecków - 25.06.2021.

Zakończenie renowacji Kaplicy grobowej Sadebecków - 25.06.2021.
  Opracowanie i foto: Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dz II.