DOLNY ŚLĄSK
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego...
Mieszkańcy Dzierżoniowa wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego - 24.06.2021.

Piotr Pieszczoch oraz Kazimierz Janeczko - mieszkańcy Dzierżoniowa i czynni działacze na rzecz rozwoju miasta zostali wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego! Cenne, dolnośląskie odznaczenie samorządowe już od 9 lat wręczane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla dobra regionu.
Odznakę stanowi medal o średnicy 4 centymetrów z obustronnie zaznaczoną krawędzią, godłem z herbu Województwa Dolnośląskiego, napisem „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO” oraz wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem lub nazwą uhonorowanego podmiotu. Całość w zależności od stopnia nadania wykończona jest w kolorze złotym lub srebrnym. Od 22 marca 2012 roku nagrodę przyznaje się Dolnoślązakom i zasłużonym instytucjom w regionie.

Piotr Pieszczoch Ur. 18 lutego 1947 roku i zamieszkały w Dzierżoniowie, Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, w którym działa od 2004 roku. Angażuje się we współpracę TMD z przedszkolami, szkołami wszystkich stopni oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną. Kontakty ze szkołami nakierowane są na poznawanie przez dzieci i młodzież szkolną historii miasta i okolic. W ramach swojej działalności w zarządzie TMD ściśle współpracował z Urzędem Miasta w Dzierżoniowie. Przygotowywał oferty konkursowe, w ramach których Urząd Miasta udzielał corocznie wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych. W oparciu o uzyskane środki finansowe Towarzystwo prowadziło szeroko zakrojoną akcję wydawniczą, w ramach której od 1991 r. opracowuje i wydaje Rocznik Dzierżoniowski, Kronikę Miasta, wydawnictwa promujące historię oraz teraźniejszość Dzierżoniowa. Współorganizował odczyty oraz konferencje historyczne przypominające dzieje miasta Dzierżoniowa. Z ramienia Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa był aktywnym członkiem Rady Programowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury uczestnicząc w kształtowaniu kierunków działania tak ważnej pod różnymi względami placówki w Dzierżoniowie. W latach 2004-2016 pracował społecznie jako ławnik (trzy kadencje) w Wydziale Rodzinnym i dla Nieletnich Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, gdzie aktywnie uczestniczył w rozstrzyganiu problemów występujących w rodzinach najczęściej patologicznych, dotyczących szczególnie dzieci i młodzieży z tych rodzin. Od 2003 r. bierze udział w pracach Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie na Wzgórzu Ojca Świętego Jana Pawła ll. Między innymi jego staraniem powstało boisko sportowe, na którym przez 10 lat prowadzone były zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pozostającej w okresie wakacji w domu. Przez sześć kolejnych organizował festyn parafialny „Na Skałkach”. Dochód z wydarzeń przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. W roku 2016 z grupą działaczy powołał Obywatelski Ruch Patriotyczny w Dzierżoniowie. Aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach organizowanych przez ORP takich jak: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych połączony z biegiem „Tropem Wilczym”, święto flagi, marsz gwiaździsty na Wielką Sowę, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu ll Wojny Światowej, patriotyczne śpiewanie w rocznicę odzyskania Niepodległości Polski. Aktualnie jest członkiem komisji rewizyjnej ORP.

Kazimierz Janeczko Ur. 6 grudnia 1946 r. w miejscowości Stale, zamieszkały w Dzierżoniowie. Były samorządowiec (radny miejski Dzierżoniowa w latach 1990-1994, radny Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 1994-2000). Założyciel i członek Parafialnego Oddział Akcji Katolickiej w Dzierżoniowie, członek Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, członek klubu GP Dzierżoniów ll, założyciel Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, założyciel Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego. Amatorsko zajmuje się fotografią, swoje prace publikował na zagranicznych serwerach PhotoSIG oraz PhotoPoints, jest autorem licznych wystaw promujących Dzierżoniów i Dolny Śląsk. Był także inicjatorem i założycielem pierwszej Komisji Założycielskiej „Solidarność” w Zespole Szkół Radiotechnicznych w końcu września 1980 roku. W stanie wojennym zajmował się zbieraniem składek członkowskich, kolportażem prasy podziemnej (np. „Z rąk do rąk”) oraz nielegalnej literatury. Był inwigilowany przez SB. Jego spotkania z Janiną Siodlaczek fotografowało i filmowało MO i SB. Na zdjęciach wykonanych m.in. przez TW „Kaligula” oznaczano go najczęściej numerem „3”. Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, aktywnie uczestniczył w spotkaniach i pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasną górę. Należał do Klubu Inteligencji Katolickiej przy parafii pw. Świętego Jerzego. Współtwórca Zespołu Charytatywnego przy parafii pw. Świętego Jerzego udzielającego pomocy m.in. rodzinom represjonowanych działaczy związku „Solidarność”. Współpracował z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym „Pod Czwórką” - działającym pod patronatem ks. abp. Gulbinowicza. Członek pierwszej ponadzakładowej struktury w powiecie - Międzyszkolnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania utworzonej 2 marca 1989 roku. W latach 1989- 1993 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Od 18 kwietnia 1989 roku aktywny członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej. Aktywnie uczestniczył w utworzeniu w Zespole Szkół Radiotechnicznych nowego typu szkoły liceum technicznego. Brał bezpośredni udział w opracowaniu planów i programów nauczania. Jest autorem projektu utworzenia i wyposażenia pracowni do nauczania takich przedmiotów jak elektrotechnika, elektronika i automatyka. Projekt został opublikowany w miesięczniku Szkoła Zawodowa. Aktywnie uczestniczył w realizacji Programu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego w Polsce PHARE-MOVE. Pomysłodawca utworzenia w szkole węzła telekomunikacyjnego umożliwiające dostęp do internetu za pośrednictwem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Od 2000 roku jest twórcą i administratorem serwisu informacyjnego „Dzierżoniowscy Artyści” promującego artystów tworzących w Dzierżoniowie i okolicy oraz serwisu informacyjnego Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. Założył i w latach 1996 -2013 redagował , katolicko-społeczny miesięcznik parafialny „U Królowej Różańca Świętego” działający przy parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie. Do dziś prowadzi również serwis informacyjny. Od 2013 r. jest współtwórcą i redaktorem biuletynu „Głos Wolnych Polaków” wydawanego przez Klub Gazety Polskiej Dzierżoniów ll. Wśród licznych nagród i odznaczeń należy wymienić m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1988 oraz 1996), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej (2009) czy Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009).

- Cieszę się z otrzymania tego prestiżowego odznaczenia. Samorząd województwa docenił moją pracę na rzecz dobra wspólnego i integracji mieszkańców. Uważam, że to odznaczenie przysługuje również wszystkim członkom PO AK, ponieważ to dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu wspólnie zrealizowaliśmy większość projektów - powiedział Piotr Pieszczoch. Serdecznie dziękuję przewodniczącej PO AK śp. Annie Kalbarczyk za złożenie wniosku, to był zaszczyt, że mogłem współpracować z tobą Aniu - dodał.
- Mam dużą satysfakcję, że pan Piotr został doceniony przez sejmik wojewódzki, to osoba która ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie. Przykre jest, że swoi nie potrafili dostrzec jego dorobku na rzecz miasta, radni w 2020 roku odmówili mu, moim zdaniem ze względów politycznych, przyznania Medalu za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa - powiedział Kazimierz Janeczko. Cieszę się, że również moje osiągnięcia zostały docenione przez radnych sejmiku - dodał.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Tel. +48 71 776 93 19
biuro.prasowe@dolnyslask.pl
www.dolnyslask.pl

Mieszkańcy Dzierżoniowa wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego - 24.06.2021. Mieszkańcy Dzierżoniowa wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego - 24.06.2021. Mieszkańcy Dzierżoniowa wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego - 24.06.2021.
Mieszkańcy Dzierżoniowa wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego - 24.06.2021.
Mieszkańcy Dzierżoniowa wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego - 24.06.2021.
Mieszkańcy Dzierżoniowa wyróżnieni Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego - 24.06.2021.
Foto: Biuro Prasowe UM