POWIAT
Projekt uchwały nr... Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26.03.2019.
Projekt uchwały nr... Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26.03.2019.
zmieniającej uchwałę nr XXXIV/241/13 z dnia 27.08.2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 roku poz.995), art. 30 ust. 6 pkt. 1, 2 ust.6a w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 roku poz. 967 i 2245) oraz § 33 pkt. 1.2. – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 W uchwale nr XXXIV/241/13 z dnia 27.08.2013. w sprawie w/w regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

1/ w rozdziale 4 w § 10 wprowadza się zapis – „Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek w wysokości nie niższej niż 100,00 zł i nie wyższej niż 150,00 zł”.

§ 2 Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przedstawienia propozycji odpowiednich zmian w budżecie Powiatu, niezbędnych do wykonania tej uchwały i przedstawienie ich na kwietniowej sesji Rady Powiatu.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.
Uzasadnienie
Od sześciu już lat nauczyciele szkól, dla których Powiat Dzierżoniowski jest organem prowadzącym otrzymują dodatek za wychowawstwo klasy w niezmienionej wysokości. Jest on najniższy w porównaniu z dodatkami za wychowawstwo we wszystkich ościennych powiatach, o dużych miastach nie wspominając. Obecnie koszty tego dodatku wynoszą rocznie ok. 218 tys. zł (dla wychowawców wszystkich szkól powiatowych, przy założeniu, że każdy wychowawca otrzymuje dodatek maksymalny – 100 zł/ miesiąc, choć wiemy, że w rzeczywistości są to stawki niższe). Przyjęcie naszego projektu zwiększy roczne koszty powiatu z tego tytułu (przy założeniu maksymalnych stawek dla wszystkich wychowawców – 150 zł/ miesiąc) o ok. 110 tys. zł rocznie. Proponujemy, by środki na pokrycie kosztów tej należnej od dawna nauczycielom podwyżki przesunąć z działu 750 - administracja publiczna rozdział 75020 – starostwo powiatowe. Aby doprowadzić do wyrównania tych stawek nauczycieli szkół naszego powiatu ze stawkami od lat obowiązującymi w innych powiatach niniejszy projekt wnosimy pod obrady Rady Powiatu.
Klub Radnych Powiatowych PiS 
Jak dowiadujemy się z Klubu Radnych PiS projekt zmiany uchwały Nr XXXIV/241/13 z dnia 27.08.2013 roku, po konsultacjach, zyskał pozytywną opinię i akceptację Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej oraz Zarządu Oddziału Dzierżoniów Związku Nauczycielstwa Polskiego. (red).
Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.