DOLNY ŚLĄSK
Boże Narodzenie 2020.

Odznaka Honorowa Srebrna Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego dla mieszkańców Dzierżoniowa - 14.01.2021.

Na wniosek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie panowie Kazimierz Janeczko i Piotr Pieszczoch, 16 lipca 2020 roku uchwałą Sejmiku Dolnośląskiego odznaczeni zostali Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

W uzasadnieniu wniosku pana Piotra Pieszczocha m. in. czytamy: "Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, w Towarzystwie od 2004 roku. Interesuje się historią Dzierżoniowa, a w szczególności jego zabytkami. Jest bardzo zaangażowany w rozwój współpracy TMD z placówkami oświatowymi naszego miasta, tj. przedszkolami, szkołami wszystkich stopni oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną.[...]
Od 2003 roku bierze udział w pracach Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie na Wzgórzu Ojca Świętego Jana Pawła II. Między innymi jego staraniem powstało boisko sportowe, na którym przez 10. lat prowadzone były w okresie wakacyjnym zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pozostającej w okresie wakacji w domu. Przez sześć kolejnych lat był organizatorem festynu parafialnego "Na Skałkach". Dochód z tych festynów przeznaczano na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Dla zainteresowanych Akcja Katolicka organizowała bezpłatne korepetycje. Modlitwą i pracą wspiera Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - Żywy pomnik świętego Jana Pawła II - wspomagającą zdolną młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin z małych miasteczek i wsi. W roku 2013 był organizatorem marszu poparcia dla Telewizji Trwam. a ostatnio organizuje Dzierżoniowskie Orszaki Trzech Króli. W 2020 roku odbył się już VIII Dzierżoniowski Orszak Trzech Króli. W roku 2015 Zarząd Akcji Katolickiej w ramach swojej działalności formacyjnej zorganizował zbieranie podpisów przeciwko wprowadzaniu do przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjalnych tak zwanej ideologii "gender". Na tych listach złożyło swoje podpisy 497 mieszkańców naszej parafii. Pozytywnym finałem tej akcji było przyjęcie przez Radę Miejską Dzierżoniowa "Oświadczenia" w sprawie zagrożenia dzieci i młodzieży działaniami określanymi jako ideologia "gender" .[...] Bardzo ważnym wydarzeniem, w którym brał aktywny udział to budowa w Dzierżoniowie Pomnika Żołnierzy Wyklętych. Wszystkie jego działania społeczne i polityczne mają na celu integracją mieszkańców osiedla, miasta, regionu i Dolnego Śląska oraz cechują się pracą dla dobra wspólnego. Jego praca i zaangażowanie na rzecz łączenia i integracji wspólnoty naszego miasta jest nie do przecenienia. To człowiek który własnym życiem daje świadectwo miłości do bliźniego".

W uzasadnieniu wniosku pana Kazimierza Janeczko m. in. czytamy: "Samorządowiec: radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa 1990-1994; radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego1994-2000 r. Praca społeczna: założyciel i członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Św. od 2003 r.; członek Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa; członek Klubu GP Dzierżoniów II; członek założyciel Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego; założycieli i członek Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego 2013 r. Fotografią zajmuje się amatorsko. Wykonuje fotografie swojej ojczyzny - Polski. Pokazuje piękno krajobrazu, architekturę, wydarzenia i rocznice, historię, florę oraz faunę. Jego pasją jest fotografia reportażowa i dokumentalna. W kadrze zatrzymuje czas, aby pokazać ważne wydarzenia oraz to, co u nas jest najpiękniejsze. Publikował swoje fotografie m.in. na zagranicznych serwerach PhotoSIG oraz PhotoPoints. Jest autorem licznych wystaw fotograficznych promujących Dzierżoniów i Dolny Śląsk:[...]
Inicjator i założyciel pierwszej Komisji Założycielskiej "Solidarność" w Zespole Szkół Radiotechnicznych w końcu września 1980 r. W stanie wojennym zajmował się zbieraniem składek członkowskich, kolportażem prasy podziemnej (np. "Z rąk do rąk") oraz nielegalnej literatury. Był inwigilowany przez SB. Na zdjęciach wykonanych min. przez TW "Kaligula" oznaczany był najczęściej numerem "3". Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, aktywnie uczestniczył w spotkaniach i pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasną Górę. Aktywny członek Klubu Inteligencji Katolickiej przy parafii pw. Św. Jerzego. Współtwórca Zespołu Charytatywnego przy parafii pw. Św. Jerzego udzielającego pomocy min. rodzinom represjonowanych działaczy związku "Solidarność". Współpracował z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym "Pod Czwórką" - działającym pod patronatem ks. abp. Gulbinowicza. Członek pierwszej ponad zakładowej struktury w powiecie - Międzyszkolnej Komisji Organizacyjnej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania utworzonej 02 marca 1989 r. W latach 1989-1993 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania. Od 18 kwietnia 1989 r. aktywny członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Ziemi Dzierżoniowskiej.[...]
Aktywnie uczestniczył w utworzeniu w Zespole Szkół Radiotechnicznych nowego typu szkoły liceum technicznego. Brał bezpośredni udział w opracowaniu planów i programów nauczania. Jest autorem projektu utworzenia i wyposażenia pracowni do nauczania przedmiotu elektrotechnika, elektronika i automatyka. Projekt został opublikowany w miesięczniku Szkoła Zawodowa. Aktywnie uczestniczył w realizacji Programu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego w Polsce PHARE-MOVE. Pomysłodawca utworzenia w szkole węzła telekomunikacyjnego umożliwiającego dostęp do Internetu za pośrednictwem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Pierwszymi użytkownikami węzła byli: Urząd Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna, II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Gimnazjalna, Zespół Szkół Radiotechnicznych oraz firma Husnet. Realizacja tego pomysłu umożliwiła również wdrażanie programu edukacji informatycznej w pozostałych szkołach dzierżoniowskich. Można jednoznacznie stwierdzić, że dzięki jego działaniom już w 1995 roku Dzierżoniów uzyskał dostęp do globalnej sieci komputerowej - Internet.[...] Współtwórca i długoletni przewodniczący zarządu Fundacji "Radiobuda", wspomagającej szkołę. Przewodniczący zarządu Fundacji "Disce Puer"", wspomagającej wybitnych uczniów i studentów (od 1994 do 2000 roku)".[...]

- Cieszę się z otrzymania tego prestiżowego odznaczenia. Samorząd województwa docenił moją pracę na rzecz dobra wspólnego i integracji mieszkańców. Uważam, że to odznaczenie przysługuje również wszystkim członkom PO AK, ponieważ to dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu wspólnie zrealizowaliśmy większość projektów - powiedział Piotr Pieszczoch. Serdecznie dziękuję przewodniczącej PO AK pani Annie Kalbarczyk za złożenie wniosku, to zaszczyt współpracować z tobą Aniu - dodał.
- Mam dużą satysfakcję, że pan Piotr został doceniony przez sejmik wojewódzki, to osoba która ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie. Przykre jest, że swoi nie potrafili dostrzec jego dorobku na rzecz miasta, radni odmówili mu, moim zdaniem ze względów politycznych, przyznania Medalu za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa - powiedział Kazimierz Janeczko. Cieszę się, że również moje osiągnięcia zostały docenione przez sejmik - dodał.

Kazimierz M. Janeczko - Klub GP DzII.